Gizlilik Politikası

A-Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 34 Film Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.
1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Veri Sorumlusu : 34 Film Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ.
Temsilcisi : 34 Film Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ.
2.Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Tarafınıza ait kişisel veriler; Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, bu ürün ve hizmetleri verebilmek ve yasal zorunluluklarımızı yerine getirmek amacı ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanarak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacı ile ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.Kişisel Verilerin Aktarımı
Veri Sorumlusu olarak topladığımız ve işlediğimiz verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esaslarına uyarak yeterli ve etkili önlemler ile; öncelikle yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan özel ve kamu kurum veya kuruluşları ile (Örn: Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bankalar); bunun dışında faaliyetlerimiz gereği ürün ve hizmetleri sizlere sunabilmek amacı ile kullandığımız veya birlikte çalıştığımız yurt içindeki ve dışındaki kurum veya kuruluşlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile (Örn; bilet satış paltformu, sanal ödeme, sosyal medya, bulut hizmeti, ulusal ve uluslararası yapım ve yayın şirketleri) paylaşabilecektir.
4.Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz; kullanmış olduğunuz internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve Şirketimiz tarafından düzenlenen veya organize edilen konser, oyun, festival, yarışma gibi her türlü etkinlik veya projeye katılımınız suretiyle paylaştığınız kimlik bilgileri (ad, soyad, TC No, cinsiyet, doğum tarihi gibi ) başta olmak üzere, iletişim (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP, lokasyon, Çerez verileri vb.) ile görsel ve işitsel verileriniz ile kullandığınız cihaz ve donanım üzerinden bu cihaz ve donanıma ait bilgiler dijital veya fiziksel bir şekilde KVK Kanunu 5. Maddesi kapsamında öncelikle yasal zorunluluklar gereği, ayrıca ürün ve hizmetlerimize ilişkin size karşı olan yükümlükleri yerine getirebilmek, sözleşmelerin ifası ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında, tarafınızca sosyal medya üzerinden yapılan ve alenileştirilmiş bilgiler de kullanılarak toplanır ve işlenir.
5. Haklarınız ve Başvuru Şekli
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliği çerçevesinde yazılı olarak bizzat veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle iletilmedir.

Gizlilik Politikası
Başvuruda talep sahibinin Ad, Soyad T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas adresi,varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, ve Talep konusu, bulunması zorunludur. Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
Veri sorumlusu, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK 7. maddede belirtilen ücret alabilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.